TOPIK:

1
PEMBATALAN PERENGGAN 3.17 PB 3.1 MENGENAI KEMUDAHAN PERJALANAN UDARA PENJAWAT AWAM
2
PENGECUALIAN PERENGGAN 3.10 PB 3.1 BERKAITAN PENGAMBILAN MYSTEP
1.1
BAJET BERASASKAN OUTCOME
1.2
ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2022
1.3
GARIS PANDUAN BAGI PENYEDIAAN CADANGAN ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN TAHUN 2023
1.4
TATACARA ANGGARAN PERBELANJAAN TAMBAHAN BAGI TEMPOH DARURAT
1.5
ANGGARAN PERBELANJAAN SEMENTARA KERAJAAN PERSEKUTUAN TAHUN 2023
2.1
PERATURAN BAGI PEMASANGAN, PENYELENGGARAAN DAN PENGGANTIAN ALAT PENYAMAN UDARA DI BANGUNAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
2.2
PEMBELIAN HARTA MODAL
2.3
PERBELANJAAN BAGI PENGISIAN JAWATAN
2.4
PERBELANJAAN BAGI PERJALANAN TUGAS RASMI KE LUAR NEGARA
2.5
PINDAH PERUNTUKAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
2.6
PINDAH PERUNTUKAN PERBELANJAAN MENGURUS
2.7
PEMASANGAN TELEFON PEJABAT DAN TELEFON RASMI RUMAH
3.1
GARIS PANDUAN PENJIMATAN PERBELANJAAN AWAM
3.2
BAYARAN KEPADA KERAJAAN NEGERI KERANA PENGLIBATAN KAKITANGAN KERAJAAN NEGERI DI DALAM MELAKSANAKAN PROJEK-PROJEK PERSEKUTUAN
3.3
GARIS PANDUAN PERBELANJAAN DARURAT (AP 55) DAN PEROLEHAN DARURAT (173.2)
3.4
PERUNTUKAN DAN PERAKAUNAN PERBELANJAAN, TERIMAAN DAN AKAUN AMANAH TAHUN 2020 BERIKUTAN PENYUSUNAN SEMULA KEMENTERIAN
3.5
GARIS PANDUAN PEMBERIAN BERDASARKAN TAHAP PEMBANGUNAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN KESEJAHTERAAN HIDUP (TAHAP)
3.6
GARIS PANDUAN TATACARA PENGURUSAN PEMBERIAN PENYENGGARAAN JALAN NEGERI 3.0
1
SURAT EDARAN, GARIS PANDUAN DAN SOALAN LAZIM BERKAITAN KAEDAH PEROLEHAN BERKAITAN BANJIR 2021/ 2022
2
GARIS PANDUAN GERAN PERUSAHAAN SOSIAL KEMENTERIAN KEWANGAN
3
PELARASAN KADAR HARGA KONTRAK PEROLEHAN KERAJAAN BERIKUTAN PELAKSANAAN PERINTAH GAJI MINIMUM (PGM) 2022
4
SOALAN LAZIM PELARASAN KADAR HARGA KONTRAK PEROLEHAN KERAJAAN BERIKUTAN PELAKSANAAN PERINTAH GAJI MINIMUM (PGM) 2022
5
PELAKSANAAN PEROLEHAN KERAJAAN SELARAS PERANAN DAN FUNGSI KERAJAAN CARETAKER
6
GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM ePEROLEHAN (eP) SELARAS DENGAN PELAKSANAAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS : COMPREHENSIVE AND PROGRESSIVE AGREEMENT FOR TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (CPTPP)
1.1
PUNCA KUASA, PRINSIP DAN KATEGORI PEROLEHAN KERAJAAN
1.2
TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL DAN KETUA JABATAN
1.3
BAB PEROLEHAN KERAJAAN DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS (FREE TRADE AGREEMENT - FTA)
1.4
DASAR BAHAN, BARANGAN DAN PERKHIDMATAN TEMPATAN DALAM PEROLEHAN KERAJAAN
1.5
DASAR KEUTAMAAN KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA
1.6
INTEGRITI DALAM PEROLEHAN KERAJAAN
1.7
DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN
1.8
DASAR DAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KONTRAK BERASASKAN PENCAPAIAN PRESTASI (PERFORMANCE BASED CONTRACT - PBC) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN
1.9
DASAR PEROLEHAN HIJAU KERAJAAN (GOVERNMENT GREEN PROCUREMENT - GGP)
1.10
PELAKSANAAN SISTEM BINAAN BERINDUSTRI (IBS)
1.11
PELAKSANAAN PRE-APPROVED PLAN (PAP)
1.12
PELAKSANAAN PROGRAM PROTEGE-READY TO WORK (PROTEGE-RTW) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN
1.13
PELAKSANAAN CUKAI JUALAN DAN CUKAI PERKHIDMATAN DALAM PEROLEHAN KERAJAAN
1.14
PAPARAN MAKLUMAT PEROLEHAN MELALUI PORTAL MYPROCUREMENT
2.1
PERIHAL UMUM
2.2
TENDER TERBUKA
2.3
TENDER TERBUKA PRA KELAYAKAN
2.4
RUNDINGAN TERUS
2.5
KONTRAK PUSAT
2.6
PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENGKOMPUTERAN AWAN (CLOUD) SEKTOR AWAM
2.7
KONTRAK PANEL BERPUSAT
2.8
PEROLEHAN SECARA REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)
2.9
SEBUT HARGA
2.10
PEMBELIAN TERUS (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN)
2.11
LANTIKAN TERUS DAN KERJA-KERJA REQUISITION
2.12
PELAKSANAAN PEROLEHAN SECARA GOTONG-ROYONG
2.13
TATACARA PEMBELIAN TANAH DARIPADA ORANG PERSEORANGAN, SYARIKAT DAN PERBADANAN
2.14
TUGASAN KE LUAR NEGARA BERKAITAN PEROLEHAN KERAJAAN
2.15
PERATURAN PEROLEHAN BAGI JABATAN/ AGENSI KERAJAAN YANG BERTEMPAT DI LUAR NEGERI
2.16
TATACARA PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENGENDALIAN KURSUS DAN LATIHAN
2.17
TATACARA PEROLEHAN PEMBAIKAN/ SENGGARAAN BOT DAN KAPAL
2.18
PEROLEHAN DAN PENGURUSAN PROJEK SECARA REKA DAN BINA
2.19
MEKANISME KAWALAN PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNAN FIZIKAL KERAJAAN PERSEKUTUAN
2.20
PEROLEHAN PERKHIDMATAN UKIRAN KAYU
2.21
KAEDAH PELAKSANAAN PEROLEHAN/ PROJEK KERAJAAN TAHUN 2022 DAN 2023
2.22
PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN KERJA (VARIATION OF PRICE - VOP) DAN INISIATIF TAMBAHAN KERAJAAN PASCA PANDEMIK DALAM KONTRAK KERJA KERAJAAN
3.1
PEROLEHAN PERUNDING SECARA AM
3.2
KOS PERKHIDMATAN PERUNDING
3.3
KRITERIA PENILAIAN PERUNDING
3.4
DOKUMEN PELAWAAN PERUNDING
3.5
KAEDAH LANTIKAN TERUS BESERTA KOS SILING
3.6
KAEDAH PEROLEHAN SECARA TENDER TERBUKA
3.7
KAEDAH PEROLEHAN SECARA TENDER TERBUKA PRA KELAYAKAN
3.8
SURAT SETUJU TERIMA DAN PERJANJIAN PERUNDING
3.9
PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PRESTASI PERUNDING
3.10
PENTADBIRAN KONTRAK PERUNDING
3.11
PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING UTAMA (LEAD CONSULTANT) BAGI PROJEK PEMBANGUNAN FIZIKAL
4.1
PENTADBIRAN KONTRAK DALAM PEROLEHAN KERAJAAN SECARA AM
4.2
SURAT SETUJU TERIMA, PESANAN KERAJAAN DAN INDEN KERAJAAN BAGI PEROLEHAN KERAJAAN
4.3
FORMAT PERJANJIAN PIAWAI PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN
4.4
PENUBUHAN DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA CONTRACT COORDINATION PANEL (CCP)
4.5
TATACARA PENGURUSAN PROJEK SAKIT DAN PELANTIKAN KONTRAKTOR PENYIAP BAGI PROJEK SAKIT
4.6
GARIS PANDUAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN KENDERAAN PROJEK DAN PERALATAN PROJEK UNTUK PEMANTAUAN PROJEK MELALUI KONTRAK KERJA
4.7
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGUASA/PENGARAH PROJEK SECARA AM DALAM MENGAWAL SELIA PROJEK PEMBANGUNAN KERAJAAN
5.1
PEROLEHAN MENGGUNAKAN SISTEM ePEROLEHAN
5.2
SISTEM MAKLUMAT BERSEPADU PEROLEHAN KERAJAAN (MyGPIS)
5.3
SISTEM ELECTRONIC GOVERNMENT PROCUREMENT APPLICATION (eGPA)
6.1
KEMUDAHAN PEMBIAYAAN DALAM PEROLEHAN KERAJAAN
7.1
PEROLEHAN BAGI PENGANJURAN MAJLIS/ACARA RASMI KERAJAAN DAN JAMUAN KERAIAN RASMI KERAJAAN
7.2
PEROLEHAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN SECARA PAKEJ
7.3
PENYERTAAN LATIHAN YANG DIANJURKAN OLEH AGENSI KERAJAAN ATAU SYARIKAT SWASTA
7.4
PEROLEHAN PENGINAPAN, MAKANAN DAN MINUMAN BAGI ANGGOTA PENTADBIRAN DAN PEGAWAI AWAM YANG MELAKSANAKAN TUGAS RASMI
7.5
PEROLEHAN PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK MESYUARAT DALAMAN
7.6
PEROLEHAN BERKAITAN ICT DAN RANGKAIAN INTERNET
7.7
PEROLEHAN KENDERAAN
7.8
PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN KENDERAAN
7.9
PEROLEHAN BAHAN BAKAR DI SEMENANJUNG MALAYSIA
7.10
PEROLEHAN PERCETAKAN WARTA KERAJAAN
7.11
PEROLEHAN BEKALAN/PENGHANTARAN BUKU CETAKAN/TERBITAN DALAM DAN LUAR NEGARA
7.12
PEROLEHAN BEKALAN SURAT KHABAR DAN MAJALAH TEMPATAN
7.13
PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN/PEMBAIKAN PENYAMAN UDARA YANG TIDAK MELIBATKAN KERJA ELEKTRIK YANG KOMPLEKS
7.14
PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYIARAN PENGIKLANAN MELALUI MEDIA
7.15
PEROLEHAN KEMUDAHAN PERUBATAN UNTUK PEGAWAI DAN PESARA PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 21 TAHUN 2009
7.16
GARIS PANDUAN RUNDINGAN HARGA BAGI RUNDINGAN TERUS (DIBATALKAN MULAI 29 NOVEMBER 2022)
8
TINDAKAN TATATERTIB KE ATAS SYARIKAT DALAM PEROLEHAN KERAJAAN
1.1
TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN UNTUK PASANGAN YANG MENGIRINGI PEGAWAI BAGI MENGHADIRI MAJLIS RASMI
1.2
KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM KERANA BERTUKAR/ BERPINDAH RUMAH
1.3
KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM KERANA MEMINDAHKAN BARANG-BARANG PERSENDIRIAN SEBELUM DAN SELEPAS BERKURSUS
1.4
KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM KERANA MENJALANKAN TUGAS RASMI (TIDAK TERMASUK ANGGOTA TENTERA DAN ANGGOTA POLIS)
1.5
KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN POLIS DIRAJA MALAYSIA KERANA MENJALANKAN TUGAS RASMI
1.6
KEMUDAHAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN BAGI PEMANDU DAN JURUIRING/PENGIRING RAPAT/PENGAWAL PERIBADI KEPADA ANGGOTA PENTADBIRAN DAN PEGAWAI PENGURUSAN TERTINGGI GRED JUSA B DAN KE ATAS SERTA SETARAF
1.7
KEMUDAHAN TUNTUTAN ELAUN MAKAN BAGI JURUIRING/ PENGAWAL PERIBADI/PENGIRING RAPAT
1.8
PERATURAN MENGENAI KADAR-KADAR DAN SYARAT-SYARAT BAYARAN SAGUHATI KEPADA PENSYARAH/PENCERAMAH DAN FASILITATOR SAMBILAN
1.9
PERATURAN BAYARAN SAGUHATI BAGI PELAKSANAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK)
1.10
KADAR & SYARAT TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN & BAYARAN KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM SEMASA BERKURSUS KECUALI KURSUS PRA – PERKHIDMATAN
1.11
PENURUNAN KUASA KEPADA PEGAWAI PENGAWAL UNTUK MELULUSKAN PENYEDIAAN KEMUDAHAN SECARA PAKEJ BAGI PENGANJURAN PROGRAM RASMI JABATAN ATAU SEMASA PEGAWAI BERTUGAS RASMI DALAM NEGARA
2.1
PERATURAN DAN HAD HARGA PERABOT/KELENGKAPAN BAGI PEJABAT ANGGOTA-ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN (TERMASUK ANGGOTA POLIS DIRAJA MALAYSIA)
2.2
PERATURAN ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH
2.3
PERATURAN BEKALAN PAKAIAN SERAGAM SERTA KEMUDAHAN DAN KADAR BEKALAN KASUT KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM
2.4
KEMUDAHAN KAD NAMA
2.5
KEMUDAHAN PERJALANAN UDARA RASMI
3.1
PENURUNAN KUASA KEPADA KETUA SETIAUSAHA/ PEGAWAI PENGAWAL UNTUK MELULUSKAN PENDAHULUAN DIRI & PENYEWAAN RUMAH KEDIAMAN SERTA RUANG PEJABAT PERWAKILAN MALAYSIA DI LUAR NEGERI
3.2
PERATURAN DAN PROSEDUR PENGURUSAN PENDAHULUAN DIRI BAGI BAYARAN ELAUN SEWA HOTEL, ELAUN MAKAN DAN KELULUSAN ELAUN PAKAIAN PANAS
3.3
TATACARA & PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI
4.1
PENGURUSAN KENDERAAN KERAJAAN
4.2
KEMALANGAN YANG MELIBATKAN KENDERAAN KERAJAAN MALAYSIA
5.1
PERATURAN MENGENAI KERAIAN RASMI
5.2
PERATURAN UNTUK MERAIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG BERSARA
5.3
PERATURAN MENGENAI PERBELANJAAN SAMBUTAN HARI INOVASI
6.1
CARUMAN WANG SIMPANAN PEKERJA UNTUK PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN PERSEKUTUAN & NEGERI/ BADAN-BADANG BERKANUN PERSEKUTUAN & NEGERI/ KUASA-KUASA TEMPATAN
6.2
SKIM BAYARAN PAMPASAN (EX-GRATIA) BAGI PEGAWAI KERAJAAN DI BAWAH SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA DAN PEGAWAI BERPENCEN YANG DITIMPA KEMALANGAN ATAU KECEDERAAN TERMASUK YANG TERANIAYA ANASIR-AN
6.3
SKIM EX-GRATIA BENCANA KERJA BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN
6.4
BANTUAN MENGURUS JENAZAH DAN BAYARAN PENGANGKUTAN JENAZAH PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM
7.1
GARIS PANDUAN MENGENAI PEMBERIAN ELAUN DAN KEMUDAHAN BAGI PENGERUSI BUKAN EKSEKUTIF, TIMBALAN PENGERUSI DAN AHLI-AHLI LEMBAGA PENGARAH BADAN-BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN
7.2
DASAR & GARIS PANDUAN MENGENAI BAYARAN BONUS OLEH BADAN-BADAN BERKANUN YANG DIASINGKAN PENGURUSAN SARAANNYA DARIPADA SEKTOR AWAM
7.3
BAYARAN ELAUN DAN KEMUDAHAN KEPADA AHLI SEKTOR SWASTA YANG MENGHADIRI MESYUARAT JAWATANKUASA YANG DITUBUHKAN OLEH KEMENTERIAN/ JABATAN
7.5
PERATURAN PEROLEHAN BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN
8.1
PERUNTUKAN KHAS KERAJAAN KEPADA KELAB KEBAJIKAN DAN SUKAN PERINGKAT KEMENTERIAN/JABATAN UNTUK MELAKSANAKAN AKTIVITI SOSIAL, KEBAJIKAN DAN SUKAN
8.2
SKIM PEMBIAYAAN KELAB REKREASI DAN SUKAN BAGI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI SERTA KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
8.3
BAYARAN YURAN MASUK KELAB GOLF PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA (KGPA)
9.1
PERATURAN-PERATURAN DAN SYARAT-SYARAT MENGENAI SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR (SMARTPHONES) BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
9.2
SKIM PINJAMAN KENDERAAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN, PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN DAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PASUKAN POLIS
9.3
SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN MENGIKUT PRINSIP AL BAI’ BITHAMAN ‘AJIL BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM AM PERSEKUTUAN, PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN DAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PASUKAN POLIS
10.1
PENETAPAN KADAR BAYARAN PERKHIDMATAN DAN BORANG KERAJAAN
10.2
PENGURUSAN PEMBAYARAN DI BAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN 59
10.3
PENGURUSAN KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA WANG AWAM
10.4
TATACARA PENGURUSAN AKAUN AMANAH / KUMPULAN WANG AMANAH
10.5
MENGAKAUNKAN TERIMAAN HASIL SEWAAN TANAH DAN BANGUNAN YANG DIURUSKAN OLEH KEMENTERIAN/ JABATAN PENGGUNA
10.6
PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA
10.7
PENYERAGAMAN KADAR SEWA KEMUDAHAN UNTUK INSTITUSI INSTITUSI LATIHAN AWAM (ILA) DI MALAYSIA
10.8
PANDUAN HAD AMAUN PANJAR WANG RUNCIT
10.9
Penetapan Kadar dan Perolehan Perkhidmatan Kepakaran Daripada Kalangan Bukan Pegawai Awam Dalam Program Rasmi Kerajaan
**
SURAT EDARAN DAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN ASET ALIH DAN STOK KERAJAAN BERIKUTAN URUSAN PENUGASAN SEMULA SECARA SEMENTARA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN SEMASA TEMPOH PROKLAMASI DARURAT
1.1
PENGURUSAN ASET KERAJAAN
2.1
PENDAHULUAN
2.2
PENERIMAAN
2.3
PENDAFTARAN
2.4
PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN
2.5
PENYELENGGARAAN
2.6
PINDAHAN
2.7
PELUPUSAN
2.8
KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA ASET ALIH
3.1
PENDAHULUAN
3.2
PENERIMAAN
3.3
PENDAFTARAN
3.4
PENGGUNAAN DAN PENJAGAAN
3.5
PEMERIKSAAN
3.6
PINDAHAN
3.7
PELUPUSAN INDUK IKAN
3.8
KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA IKAN
4.1
PENDAHULUAN
4.2
PENERIMAAN
4.3
PENDAFTARAN
4.4
PENGGUNAAN DAN PENJAGAAN
4.5
PEMERIKSAAN
4.6
PINDAHAN
4.7
KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA
4.8
KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA HAIWAN
5.1
PENDAHULUAN
5.2
PENERIMAAN
5.3
PENDAFTARAN
5.4
PENGENDALIAN DAN PENGGUNAAN
5.5
PEMERIKSAAN
5.6
PINDAHAN
5.7
PELUPUSAN TUMBUHAN
5.8
KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA TUMBUHAN
6.1
PENDAHULUAN
6.2
PENERIMAAN
6.3
MEREKOD STOK
6.4
PENYIMPANAN
6.5
PENGELUARAN
6.6
PEMERIKSAAN
6.7
KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN
6.8
PINDAHAN
6.9
PELUPUSAN
6.10
KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA (STOR KERAJAAN)
7.1
PENDAHULUAN
7.2
PENERIMAAN
7.3
PENDAFTARAN
7.4
PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN
7.5
PENYELENGGARAAN
7.6
PINDAHAN
7.7
PELUPUSAN
7.8
KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA (PENGURUSAN ASET TAK KETARA)
1.1
PENJENISAN KOD BAGI HASIL DAN PERBELANJAAN
1.2
PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
1.3
PELAKSANAAN PERAKAUNAN PENGURUSAN
2.1
TERIMAAN HASIL KERAJAAN SECARA ELEKTRONIK DI TERMINAL POINT-OF-SALE
2.2
TERIMAAN KERAJAAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI PORTAL KEMENTERIAN ATAU JABATAN
2.3
TERIMAAN KERAJAAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI PERBANKAN INTERNET DAN PERBANKAN MUDAH ALIH
2.4
PUNGUTAN HASIL DAN TERIMAAN BUKAN HASIL MELALUI RANGKAIAN PEJABAT POS DAN POS ONLINE
2.6
KAD KREDIT KORPORAT KERAJAAN
2.7
TERIMAAN KERAJAAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI E-DOMPET (E-WALLET)
3.1
PELAKSANAAN AUDIT DALAM DI KEMENTERIAN ATAU JABATAN PERSEKUTUAN DAN KERAJAAN NEGERI
3.2
PENUBUHAN JAWATANKUASA AUDIT DI PERINGKAT KEMENTERIAN PERSEKUTUAN DAN KERAJAAN NEGERI
4.1
KAJIAN SEMULA BORANG-BORANG KEWANGAN KERAJAAN
5.1
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN
6.1
GARIS PANDUAN PEMANTAPAN PENUBUHAN PUSAT TANGGUNGJAWAB
1.1
PERATURAN BAGI MEMBELANJAKAN PERUNTUKAN PINJAMAN DI BAWAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN
2.2
PELAKSANAAN MEKANISMA PENGGENAPAN DALAM MENANGANI ISU BERKAITAN PENGGUNAAN DUIT SYILING 1 SEN
3.1
GARIS PANDUAN UNTUK PENYEDIAAN DAN PEMBENTANGAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENYATA KEWANGAN BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN (DIBATALKAN MULAI 16 OGOS 2021)
3.2
PENYEDIAAN DAN PEMBENTANGAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENYATA KEWANGAN BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN
1.1
KRITERIA PEMBERIAN TARAF "BUMIPUTERA CONTROLLED PUBLIC LISTED COMPANIES"


Untuk paparan dan fungsi terbaik sila gunakan Google Chrome Version 24.0.1312, Internet Explorer (I.E) 9.0 atau Mozilla Firefox 25.0.1 ke atas dengan resolusi skrin 1024 x 768

Penafian:- Kerajaan Malaysia dan Kementerian Kewangan adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk dalam laman web ini tidak boleh dianggap sebagai agen ataupun syarikat yang disyorkan oleh Kementerian Kewangan.